SKA Etki Standartları

SKA Etki Standartları, sürdürülebilirliği ve SKA'ları yönetim sistemlerine ve karar alma uygulamalarına dahil etme yolunda kuruluşlara, işletmelere ve yatırımcılara rehberlik edecek bir çerçeve sunar.

SKA Etki Standartları, etki yönetimi ve ölçümü konusunda başkaları tarafından yürütülen mevcut çalışmaları temel almakta ve tamamlamaktadır.

SKA Etki Standartları’nın temel unsurları sürdürülebilir kalkınmaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılmasına olumlu katkıda bulunur. Bunlar;

  • insan haklarına, gezegensel sınırlara ve diğer sorumlu iş uygulamalarına saygı gösterilmeden elde edilemez,
  • ve efektif etki yönetimi ve karar verme süreçleriyle gerçekleştirilir.

Standart 1 (Strateji): Yukarıdaki temel unsurların amaç ve stratejiye yerleştirilmesi

Standart 2 (Yönetim Yaklaşımı): Temel unsurların operasyonlara ve yönetim yaklaşımına entegre edilmesi

Standart 3 (Şeffaflık): Temel unsurların amaç, strateji, yönetim yaklaşımı ve yönetişime nasıl entegre edildiğinin açıklanması ve performansın raporlanması

Standart 4 (Yönetişim): Yönetişim uygulamaları aracılığıyla temel unsurlara bağlılığın güçlendirilmesi

SDG Impact Standartları - Teşebbüsler

Standartlar, girişimlerin etki yönetimini stratejilerine, yönetim yaklaşımlarına, kamuya açıklama, yönetişim ve karar alma uygulamalarına entegre etmelerine yardımcı olacak bir çerçeve ortaya koyar. Standartlar, girişimlerin kendileri için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratma yaklaşımlarını, SKA’ya bağlı kalarak sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkıda bulunmakla bağlantı kurmalarına yardımcı olurlar. Girişimlerin öncelikli olumlu ve olumsuz etkilerine odaklanarak girişimlerin dikkat ve kaynaklarını, katkılarını optimize edebilecekleri yerlere yönlendirerek yaparlar. Standartların yönetimin karar alma süreçlerinde uygulanması etki performansını güçlendirir, kamuya yapılan açıklamaların da daha kaliteli ve tutarlı olmasını sağlar. 

Standartlar kuruluşlara, daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerine ve sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’ya katkılarını, sorumlu iş ve etki yönetimi uygulamalarını kurumsal sistemlerine ve dahili karar alma süreçlerine entegre ederek optimize etmelerine yardımcı olacak bir “en iyi uygulama” kılavuzu olarak sunulmaktadır.

Bu standartlar, büyüklüğü, konumu veya sektörü ne olursa olsun sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’ya ulaşılmasına olumlu katkıda bulunmayı taahhüt eden bütün girişimler içindir. 

SDG Impact Standartları - Özel Sermaye Fonları

Özel Sermaye Fonları için SDG Impact Standartları, bir veya daha fazla fonu aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkıda bulunmak ve SKA’yı gerçekleştirmek isteyen özel sermaye, borç ve girişim sermayesi fon yöneticileri içindir.

Özel Sermaye Fonları için SDG Impact Standartları, en iyi yönetim uygulamaları ve öz değerlendirmelerini gösteren bir rehber olarak özel fonlara sunuluyor.

Fonlar bu standartları:

  • iç süreçlerini ve uygulamalarını sürdürülebilir yönetim karar alma ile uyumlu hale getirmek; ve
  • sürdürülebilir yönetim karar verme sürecinde boşluk analizi gerçekleştirmek için kullanabilir. 

Ayrıca Özel Sermaye Fonları için SDG Impact Öz Değerlendirme Aracı‘ndan bu boşlukları belirlemek, ve böylece sürekli iyileştirmeyi sağlamak için faydalanılabilir.

SDG Impact Standards - Tahvil İhraççıları

Tahvil İhraççıları için SDG Impact Standartları, sürdürülebilir kalkınma ve SKA’lara olumlu katkıda bulunmak isteyen; coğrafya veya sektör ayırt etmeksizin tüm tahvil ihraççıları içindir.

Tahvil İhraççıları için SDG Impact Standartları, SKA doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkıda bulunmak için bir etki stratejisi geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olacak bir iç karar alma çerçevesi ortaya koyuyor.

Tanımlanan etki stratejisi kapsamında bu Standartlar, tahvil ihraççılarının insanlar ve gezegen üzerindeki tüm önemli olumlu ve olumsuz etkilere odaklanarak dikkatlerini ve kaynaklarını SKA’ya katkılarını optimize edebilecekleri yerlere yönlendirmelerine yardımcı olur. SDG Impact Standartları’nın yönetimin karar alma sürecine dahil edilmesi, etki performansını güçlendirecek ve daha yüksek kaliteli ve daha tutarlı açıklamaları kolaylaştıracaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanı İçin OECD-UNDP Etki Standartları

Giderek artan sayıda yatırımcı ve şirket, gelişmekte olan ülkelerdeki finansal getirileri olumlu sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerle birleştirmeyi hedefliyor. Ancak bu etkileri ölçme biçimleri yönetim uygulamalarıyla çelişebilmekte ve şeffaflık, insan haklarının korunması ve yerel paydaşlarla istişare gibi önemli hususlar sistematik olarak dikkate alınmıyor.

Bu eksikliklerin giderilmesine yardımcı olmak amacıyla bu standartlar donörlerin, kalkınma finansmanı kuruluşlarının ve özel sektör ortaklarının sürdürülebilir kalkınma üzerinde olumlu etki yaratacak ve kalkınma sonuçlarının şeffaflığını artıracak şekilde finansal kararlar almaları ve projeleri yönetmeleri için bir çerçeve sunuyor.

Mart 2021’de OECD Kalkınma Yardımları Komitesi tarafından onaylanan Standartlar, bir en iyi uygulama rehberi ve öz değerlendirme aracıdır.

Diğer Kaynaklar

Impact Measurement and Management for the SDGs Eğitimi

SDG Impact Standartları çerçevesinde hazırlanan eğitim üzerinden geçen; sürdürülebilirlik ve sosyal etki faktörlerini etki ölçümü ve yönetimi uygulamalarından da faydalanarak yönetimsel kararlar kapsamına nasıl dahil edebileceğinizin, böylece mevcut kaynaklarla kuruluşunuzun etkisini nasıl optimize edebileceğinizin altını çiziyor. 

UNDP SDG Impact ve Duke Üniversitesi’ndeki CASE ekiplerinin işbirliğiyle hazırlanan eğitime Coursera’dan ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

**Eğitim Etkiyap tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Eğitim sayfasında resources sekmesinden Türkçe kaynaklara ulaşabilirsiniz.

https://www.coursera.org/learn/impact-for-sdgs

SDG Impact Standartları Sözlüğü

Teşebbüsler, Özel Sermaye Fonları ve Tahvil İhraççıları için yazılan SDG Impact Standartları’nı desteklemek için oluşturulan, bu kaynaklardaki terimlerin derlendiği SDG Impact Standartları sözlüğüne buradan ulaşabilirsiniz. 

https://sdgimpact.undp.org/assets/SDG-Impact-Standards-Glossary.pdf 

 

SDG Impact Standartları hakkında daha fazla bilgi ve kaynak için SDG Impact web sitesini ziyaret ediniz.