AB Taksonomisinin İklim Dışı Yönleriyle İlgili Raporu

Kategori: Duyurular Tarih: 13 Nisan 2022
< 1

Sürdürülebilir Finans Platformu AB Taksonomisinin İklim Dışı Yönleriyle İlgili Raporunu sundu. Taksonomi Tüzüğü olarak da bilinen (AB) 2020/852 Sayılı Tüzük kapsamında ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir olarak sınıflandırılması bakımından altı çevresel hedefe yer verilmiş ve ilk iki hedef (iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum) için Komisyon tarafından hazırlanan Tebliğ (EU Taxonomy Climate Delegated Act) 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girmişti. Bu defa, taksonomi konusunda Avrupa Komisyonu’na tavsiyede bulunmak üzere oluşturulan bir paydaş grubu olan Sürdürülebilir Finans Platformu geriye kalan aşağıdaki dört hedefe yönelik raporunu 30 Mart 2022’de yayımladı:

  • Su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması,
  • Döngüsel ekonomiye geçiş,
  • Kirliliğin önlenmesi ve kontrolü,
  • Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin restorasyonu.

Bundan sonraki süreçte Komisyon, bahsekonu dört alana dair bir Tebliğ hazırlayacak.

Raporu okumak için